FEL Slutsatser IR värme mot konvektion

FEL Slutsatser IR värme mot konvektion

Sammanställning av fel och slutsatser om IR värme från andra aktörer inom konvektions värme:

Evighetsmaskin och effektivitet med drömlika strålnings effekter.Felaktig tillämpning av de strålningsfysiska ekvationer hävdas ofta, att genom Infraröda radiatorer skull uteffekt vara mer än den effekt som levereras. dvs. det skulle vara ett brott mot fysiskalagar. Sådana uttalanden är meningslösa,  Dvs. påvisar endast kompetens brister.

Utgångs resonemanget kan härledas till svartkrop strålning, som om kroppen skulle vara ensamm i universum. Men i själva verket förekommer otaliga kroppar med ömsesidig utväxling genomi ett  samspel av strålning mellan kropparna. emissioner, reflektioner, absorption i ett ständigt utbyte mellan kroppar, Dvs. påvisar endast bristande kompetens. Solen utstrålar omkring 400 gånger mer utstrålad effekt jämfört med människokroppen, trots att temperaturen endast är något mer än 19 gånger högre!

Förklaringar till Termisk Värmeenergi, Värmeledning, Konvektion, Värmestrålningen och infraröd strålning

Termisk Värmeenergi är energin som lagras i oordnade rörelse av atomerna eller molekyler av ett ämne. Atomernas rörelsehastighet och mängd av ämnet mäts i joule enhet. Värmeenergi och temperaturen beror enligt sambandet: Eth = m * c * T, varvid resultatet på den termiska energin är Eth, T är den absoluta temperaturen, m massan och c är den specifika värmekapacitet. Den specifika värmekapaciteten är själv temperaturberoende, där sambandet inte är proportionellt. Det till kommer den så kallade Fasövergångar som vid smältande av is, i vilken en del av den tillförda energin för den smältande process som används utan att öka temperaturen. Mellan två objekt med olika temperaturer, sker deras värmeöverföring av temperatur/energin från varmare till det kallare objektet.Vilket sker automatiskt tills båda objekten uppnår samma temperatur. Detta refereras till termisk jämvikt.

Värmeledning I värmeledning (termisk diffusion/termiskledning), värmen i ett fast ämne eller en vätska är beroende på en temperatur skillnad från partikel till partikel, vilket vidarebefordras av intermolekylära interaktionen. Detta sker mellan fasta materiella kroppar eller vätskor som inte är skilda från varandra. Inga partiklar transporteras från en plats till en annan.

Konvektion Konvektion är en form av värmeöverföring, vilket är baserat på transporten av partiklar, de är bärare av värmeenergi. Vid det termiska gränsskiktet mellan fasta och flytande, finns den första värmeledningen mellan kroppsytan och ligger direkt mot partiklar i vätskan. Men det resulterar inte till en termisk jämvikt, eftersom gränssnitten mellan kallt och varmt är beroende på temperatur gradienten eller att Partiklar kontinuerligt avlägsnas och ersätts av nya, Vilken styrs av den ursprungliga Temperaturgradient. Värmeöverföringsmedium genom konvektion sker slutligen till utsidan av radiatorn. På den yttre sidan av radiatorn är värmetransportmediet luft. Det förekommer så kallad fri konvektion. Radiatorer är en kylare med exempelvis varmt vatten där ytan kyls av, och värmer luften som cirkulerar i lokalen för att värma väggar, tak, golv och övrig inredning. Värmeeffekten från kylaren till luften sker genom konvektion, vilket är proportionell mot temperaturskillnaden mellan kylare och luft vilket lyder under sambandet:

PHL = W * A * (TH - TL)

Där W är värmeöverföringsfaktorn W /m²K, A är ytan på Radiatorerna TH är kylar temperaturen & TL representerar luft temperaturen. Konvektion från en kylare är beroende av en temperatur skillnad mellan kylare och rumsluften.

Värmestrålningen och infraröd strålning hänvisas till den del i det elektromagnetiska spektrumet av strålning som emitteras av varje objekt beroende på dess temperatur i ett ständigt utbyte mellan objekten. Som form av värmeöverföringen som inte är bunden till materia och ledning i vakuum, vilket är i motsats till konvektion. Den mest kända värmestrålning är solstrålning. Strålningen från den mänskliga kroppen 300 Kelvin och solen 5777 Kelvin. Den idealiseringen av svartkroppstrålning innebär att stålningsSpektrum är helt utstrålad/i jämnvikt. I verkligheten finns det dock endast så kallade "gråkropp", där strålningen med en faktor ε (0<ε<1) viktas. Men där ε i byggnaders ytor är nära 1. Detta är mycket viktigt, strålningsfaktorn ε är inte strålning effektivitet av en infraröd radiator. Strålning faktor för den ideala svartkropp är i proportion till den strålningseffekten hos den infraröda radiatorn, strålnings-effektiviteten är den emitterade strålningen effekten i förhållande till den elektriska effekt som tillförs. Stefan-Boltzmanns lag

M = σ * T⁴

med(Stefan-Boltzmann Konstant) σ = 5,67 * 10ˉ⁸ W / (m²K⁴), och T = absolut yttemperatur av kroppen. Sålunda ökar den totala intensiteten skarpt med fjärde potensen av temperaturen per kvadratmeteryta. När Stefan-Boltzmanns, arbetade med Svartkroppsstrålning, där exprimenten baserades på en idaliseringslag för strålning, när jämvikt uppnås, som om kroppen skulle vara ensamma i universum. Men i själva verket förekommer otaliga kropp genom ömsesidig utväxling i ett ständigt strålning samspel av emissioner, reflektioner och absorption mellan kroppar. Här är den utsända strålningsenergin från en kroppsytan till den andra kroppsytan där  strålningsenergin delvis absorberas och delvis reflekteras. Mängden energi som absorberas bidrar till uppvärmningen och är orsaken till Ökad strålningen. Strålningseffekt av en kropp, Stefan-Boltzmanns lag ger:

P = σ * A * T⁴ , där A = ytan av kroppen

Strålningsutbytet mellan två kroppar:

P₁₂= σ * k * (T₁ ⁴ - T₂ ⁴)

Där k står för strålen graden av utbyte, storleken på den mot varandra vända kroppsytor och strålningsfaktorn beror på ε1 och ε2. Men i stället är Strålningsutbytet kontinuerligt mellan alla objekt och avslutas bara i teorin när alla kroppsytor har samma temperatur.

I verkligheten är strålningsytorna i en uppvärmd lokal inblandade i ett ständigt strålningsutbyte från ytorna av Radiatorer, Väggar, Tak, Golv, Fönster, Dörrar, Möbler, Människor, Djur, eftersom energi ständigt fylls på från de värmeytor som har den högsta temperaturen. För uppvärmningen är det är bara den infraröda strålningen som är av betydelse från strålningsvärmespektrumet. I värmeteknik från infraröd strålning sker energiöverföringen vanligtvis genom absorption, en betydligt mindre andel är konvektion till luften. Absorptionsgraden är beroende på våglängden.

2016-12-31 18:09